No Picture

தமிழ் குறுஞ்செயலிகளின் சந்தை மற்றும் வேலை வாய்ப்பு

May 4, 2016 newseditor 0

தமிழ் குறுஞ்செயலிகளின் சந்தை மற்றும் வேலை வாய்ப்பு திரு.ஏஜே பாலசுப்பிரமணியம்   செல்பேசிக் கணிமை 2016 ல் வழங்கியது தமிழ் குறுஞ்செயலிகளின் சந்தை மற்றும் வேலை வாய்ப்புகள்